OMERBASHICH, M. Moon body resonance. Journal of Geophysics, v. 63, n. 1, p. 30-42, 22 Oct. 2019.